Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2013

kozaist
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata...
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić
— Søren Kierkegaard
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianrvc nrvc

January 06 2013

kozaist
5630 2b7f 500
Reposted fromniuniel niuniel viaviceer viceer

October 12 2012

kozaist

February 12 2012

kozaist
7025 bc7f
Reposted fromvindurinn vindurinn viaMigotliwa Migotliwa
kozaist
kozaist
2670 42fa
Reposted fromkomercjafrajerstwo komercjafrajerstwo
kozaist
kozaist
Reposted fromelegy elegy viacinical cinical

December 08 2011

1003 e8bb

(via imgTumble)

Reposted fromindie indie

November 16 2011

kozaist
0877 13b1
sick & twisted
Reposted fromanuszka anuszka
kozaist
4719 684c 500
Reposted frommyslnadzis myslnadzis

November 15 2011

kozaist
7555 ec1f
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth viaheart-felt heart-felt
kozaist
0846 d69e
Czasami sama mam ogromną ochotę tak odpisać.
Reposted fromginger-gato ginger-gato viaheart-felt heart-felt
kozaist
4047 4ddc
kozaist
5967 299c
W łóżku. Nie tylko wagary.
W szyję. Przecież wiesz, że lubię.
Reposted frompesy pesy
kozaist
5259 370d
Myśleć wolałabym tam.
Reposted frompesy pesy
kozaist
2755 642f
Jak w słowach zamknąć takie piękno?
Reposted frompesy pesy
kozaist
kozaist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl